Po wynikach badania SPRINT i HOPE-3 właśnie dostaliśmy wyniki wielkiej metaanalizy. Zebrano wyniki 42 różnych badań i przeprowadzono analizę statystyczną. Grupa pacjentów przekroczyła 140 tys.

Okazało się że :

  • nawet przy wartościach ciśnienia tętniczego poniżej 140mmHg (wartość docelowa rekomendowana w wytycznych leczenie nadciśnienia tętniczego) ryzyko nadal spada
  • spadek ryzyka wystąpienia powikłań nadciśnienia spada w sposób liniowy – niższe ryzyko – przy niższym ciśnieniu
  • optymalnym przedziałem wartości dla ciśnienia skurczowego jest        120-124 mmHg

  • przy tych niższych wartościach jesteśmy w stanie osiągnąć dalsze zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań nawet o 42% w porównaniu do grupy leczonej według aktualnych wytycznych dobrze – skurczowe ciśnienie pomiędzy 140 a 144 mmHg (HR of 0.58 (95% CI, 0.48-0.72)
  • wydaje się, że w niedługim czasie dojdzie do aktualizacji wytycznych leczenie nadciśnienia zawierającej rekomendację dla osiągania niższych, docelowych wartości w przebiegu jego leczenia
  • pamiętać należy, że tak korzystnych, optymalnych wyników leczenie nie jesteśmy w stanie osiągnąć u wszystkich pacjentów bez ryzyka narażenia niektórych na działania niepożądane terapii – tutaj najważniejsza jest uważna ocena lekarza prowadzącego
Źródło: JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2017.1421