Zasady serwisu Tomasz Jeżewski Klub Zdrowia

Uaktualnione dnia 25.01.2021

 • 1 Słownik

 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenia: 

 • Sprzedawca – Turn Fit sp. z o.o. z siedzibą w Kalonce, przy ul. Jaśminowej 20, 92-701 Kalonka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000668873; NIP: 7282815023, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.000,00 złotych;
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która uprzednio zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i korzysta z Serwisu, poprzez w szczególności składanie Zamówień; treści zamieszczone w Serwisie dedykowane są do osób pełnoletnich, co Użytkownik przystępując do Serwisu przyjmuje do wiadomości;
 • Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.tomaszjezewski.pl na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika – do których wyłączne prawa, w tym również prawa autorskie (zarówno osobiste jak i majątkowe), prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, przysługują Sprzedawcy; w Serwisie prezentowane są Plany Subskrypcji, a dla Użytkowników, którzy wykupili Subskrypcję elementy, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. e niniejszego Regulaminu;
 • Zamówienie – czynność techniczna polegająca na wyborze przez Użytkownika Planu Subskrypcji, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza swoimi danymi podanymi podczas procesu rejestracji;
  • Login – adres e-mail podany przez Użytkownika na etapie rejestracji w Serwisie;
 • Subskrypcja – usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmująca cykliczną sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika Planu Subskrypcji, zgodnie z dokonanym przez Użytkownika wyborem przez Okres Rozliczeniowy;
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem wskutek akceptacji przez Użytkownika Planu Subskrypcji przedstawionego Użytkownikowi przez Sprzedawcę, w oparciu o złożone przez Użytkownika Zamówienie,  
 • Plan Subskrypcji – przygotowana przez Sprzedawcę oraz przedstawiona Użytkownikowi przed dokonaniem Zamówienia oferta planów abonamentowych dostępnych w Serwisie, który obejmuje przedmiot Zamówienia, składniki, które wchodzą w skład planu oraz cenę, będącą ceną ostateczną, po której Użytkownik może nabyć wybraną przez siebie usługę;
 • Metoda płatności – wybrany przez Użytkownika sposób zapłaty za Subskrypcję;
 • Okres rozliczeniowy – przedział czasowy, objęty obowiązywaniem Umowy zawartej na czas nieoznaczony, w którym Użytkownik posiada dostęp do Subskrypcji, za który obowiązany jest dokonać opłaty;
 • Płatność cykliczna – sposób dokonywania przez Użytkownika zapłaty za Subskrypcję, polegający na automatycznym (bez udziału Użytkownika) pobraniu określonej kwoty należności za pomocą wybranej przez Użytkownika Metody Płatności; 
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz nabywania za jego pośrednictwem dostępu do usług świadczonych przez Sprzedawcę;
 • Newsletter – usługa świadczona przez Serwis na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu Użytkownikom wszelkich informacji o działaniu Serwisu, po uprzednim dobrowolnym przekazaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 • 2 Postanowienia Ogólne

 

 • Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z serwisu Tomasz Jeżewski Klub Zdrowia znajdującego się pod adresem https://tomaszjezewski.pl/klub-zdrowia/ , zwanego dalej „Serwisem”.
 • Przed skorzystaniem lub zarejestrowanie się na stronie https://tomaszjezewski.pl/klub-zdrowia/
  Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W przypadku braku zgody na którekolwiek postanowienie Regulaminu lub z całym Regulaminem, jak również Polityki Prywatności, Sprzedawca prosi o nieakceptowanie tych dokumentów, nierejestrowanie się i niekorzystanie z Serwisu, a w szczególności nie składanie Zamówień w Serwisie.
 • Każdy Użytkownik, po uprzednim zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, zobowiązany jest do ich przestrzegania.
 • Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającym jego wydruk.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu, w tym w szczególności zawierając Umowę przyjmuje do wiadomości, iż wskutek korzystania z Serwisu może udostępnić podane przez siebie informacje, w tym w szczególności ujawnić niektóre jego dane osobowe (o których sam zdecyduje) – wskutek czego zostaną upublicznione w sieci internetowej, na co Partner Biznesowy wyraża swoją zgodę.
 • Sprzedawca informuje, że przekazywane za pośrednictwem Serwisu treści stanowią jedynie opinię a nie profesjonalną poradę lekarską.

 

 • 3 Korzystanie z Serwisu

 

 • Korzystanie z Serwisu oraz świadczenie usług odbywają się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 • Świadczone usługi obejmują:
 • Rejestrację Użytkownika w Serwisie;
 • Korzystanie przez Użytkownika z jego Konta w Serwisie, 
 • Przeglądanie Serwisu, w tym zapoznawanie się z prezentowanymi Planami Subskrypcji możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet, bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta, jednakże złożenie Zamówienia wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie i złożenie za pośrednictwem Konta Zamówienia – złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, 
 • W zależności od wykupionego przez Użytkownika Planu Subskrypcji – dostęp do:

– cotygodniowych podcastów, podczas których Sprzedawca lub podmiot przez niego upoważniony będzie odpowiadać na pytania Użytkowników;

– artykułów, wykładów, webinarów planowych, organizowanych i publikowanych przez Sprzedawcę według opracowanego przez niego harmonogramu. 

 • W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkownika mogą być wyświetlane reklamy, co nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.
 • W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik nie może dostarczać lub przekazywać informacji lub danych, które: 
 • naruszają jakichkolwiek prawa osób trzecich,
 • mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, 
 • mogą być sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi lub etycznymi, w szczególności dotyczy to materiałów o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, obraźliwych itp., jak również propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy itp. informacji lub danych niosących ze sobą ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu,
 • dotyczą lub mogą prowadzić do naruszenia praw własności intelektualnej, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 tj. z dnia 2018.06.21 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 tj. z dnia 2017.04.13 ze zm.) zarówno Sprzedawcy jak i podmiotów trzecich, 
 • mogą stanowić materiały, w wyniku których może dojść do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, lub innych publikacji, podobnych w treści lub działaniu, 
 • dotyczą lub ujawniają fałszywe lub nieprawdziwe dane osobowe Użytkownika. 
 • zawierają reklamy, jak również linki pozwalające na dostęp do innych stron internetowych lub innych internetowych adresów lub źródeł informacji.
 • Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności za: 
 • korzystanie przez Użytkownika z połączonych hiperłączami stron, w tym za rzetelność, poprawność, aktualność, kompletność, zawartość oraz zgodność z powszechnie obowiązującym prawem, a także z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi danych zawartych na stronie Serwisu, w tym również te udostępniane prze Użytkownika, 
 • oświadczenia, zapewniania, poczynania lub zaniedbania ze strony Użytkownika, 
 • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i usług personalizowanych zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.), jak również z przyczyn, za które Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności lub od nich niezależnych (siła wyższa itp.) i mogących powstać na skutek tego szkody, 
 • jakiekolwiek szkody Użytkowników mogące wynikać z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych, 
 • szkody mogące powstać na skutek ujawnienia hasła do Serwisu lub Konta nieuprawnionym podmiotom, 
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami, za które Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności lub od nich niezależnych, takimi jak przerwy w pracy, strajki, przyczyny stanowiące siłę wyższą.
 • W celu właściwego korzystania ze Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:
 • komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;
 • aktywny adres mailowy (e-mail),
 • włączoną obsługę plików cookies,
 • włączoną obsługę okien wyskakujących (pop – up),
 • włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowsze, iOS 8 lub nowsze, Windows Phone 8.1 lub nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM. Korzystanie z wersji mobilnej serwisu możliwe jest także przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny. 
 • Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności: 
 • ingerować w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie im korzystanie z niego,
 • ingerować w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
 • Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wystąpienia błędu lub problemów technicznych Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownik lub z jego podłączeniem do publicznej sieci Internet;
 • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Użytkownika.
 • Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy lub aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub części stanowi naruszenie prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż całość lub część Serwisu nie musi być nowatorska, unikatowa, posiadać zdolność patentową, być chroniona prawem autorskim, stanowić tajemnicy handlowej, być własnością lub też możliwość korzystania z nich może wynikać z odrębnego tytułu prawnego przysługującego Sprzedawcy lub podmiotom przez niego upoważnionym – w celu uznania takich treści za podlegające ochronie prawnej wynikającej z odrębnych przepisów. Użytkownik korzystając z Serwisu przyjmuje do wiadomości, iż całość lub część Serwisu stanowi wyłączną własność Sprzedawcy, został opracowany i uzyskany w wyniku wysiłków Sprzedawcy.
 • Serwis oraz wszelkie treści oglądane/przesyłane/wyświetlane przy jego użyciu przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego sprecyzowanego w odrębnych przepisach i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkownika w inny sposób bez uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedawcy lub podmiotów przez niego upoważnionych, wyrażonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 • Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, publicznie lub nie, nie udostępniać, nie modyfikować, przerabiać, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści oraz informacji zawartych w Serwisie. Naruszenie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną, cywilną lub administracyjną podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne naruszenie tego obowiązku. 

 

 • 4 Rejestracja

 

 • Rejestracja jest niezbędna do korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu, w tym szczególności do składania Zamówień. 

Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu, akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności, a następnie przycisku „Wchodzę do klubu”. 

 • Warunkiem zawarcia Umowy jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty przez niego upoważnione oraz przekazywanie tych danych w zakresie wynikającym z odrębnego dokumentu (Polityka Prywatności). Wycofanie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę lub podmioty przez niego upoważnione danych osobowych Użytkownika będzie skutkowało wygaśnięciem Umowy w dniu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże bez takiej zgody Sprzedawca nie będzie mógł zawrzeć Umowy z Użytkownikiem. Wyrażenie innych zgód zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym jest nieobowiązkowe i nie stanowi warunku zawarcia Umowy. 
 • Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 • W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje prawidłowe i aktualne dane osobowe, które są niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy tj.: imię, nazwisko, adres e-mail (który będzie wykorzystywany później jako Login). Użytkownik zostanie również poproszony o stworzenia dla siebie indywidualnego hasła, po podaniu którego będzie możliwe zalogowanie się do Konta. Wskazane powyżej dane są niezbędne dla kontaktu Sprzedawcy z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
 • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Serwis, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji w Serwisie. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.
 • W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Użytkować powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto, w zakładce „Zarządzaj Subskrypcją”. W celu zmiany danych niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą.
 • Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, użytkownik musi wybrać odpowiedni przycisk w panelu klubowicza. Przycisk “Usuń konto” pozwoli usunąć konto w serwisie.
 • Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych Zamówień jest możliwe poprzez uprzednie zalogowanie się do swojego Konta w Serwisie poprzez podanie loginu i stworzonego przez Użytkownika hasła. 
 • Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia loginu lub hasła osobom trzecim. 
 • W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności będzie mógł usunąć Konto Użytkownika z Serwisu. 

 

 • 5 Plany Subskrypcji oraz składanie Zamówień

 

 • Dostępny dla Użytkownika jest Podstawowy Plan Subskrypcji:
 • Podstawowy Plan Subskrypcji, w którego skład wchodzi:

– dostęp do cotygodniowych podcastów, podczas których Sprzedawca lub podmiot przez niego upoważniony będzie odpowiadać na pytania Użytkowników,

– za cenę 25,00 złotych miesięcznie

 • W celu złożenia Zamówienia Użytkownik loguje się na swoje Konto w Serwisie i wybiera jeden z trzech Planów Subskrypcji.
 • W celu finalizacji Zamówienia Użytkownik wybiera metodę płatności spośród wskazanych w §6 ust.1 niniejszego Regulaminu.
 • Po dokonaniu Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail w celu jego potwierdzenia warunków Umowy. 
 • Umowa między Sprzedawcą, a Użytkownikiem jest zawierana w momencie zamówienia Planu Subskrypcji, w sposób wskazany w ust. 4 powyżej. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego.
 • W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, do Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sprzedawcy, ul. Jaśminowa 20, 92-701 Kalonka.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy następuje przez:
 • przesłanie Zamawiającemu na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, 
 • dołączenie dowodu zakupu,
 • zapisanie danych dotyczących Umowy na Koncie Użytkownika. 

 

 • 6 Zasady płatności oraz Warunki Subskrypcji

 

 • Użytkownik ma możliwość wyboru następujących form płatności:
 • W systemie płatności elektronicznych Stripe za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych: Visa, Mastercard, Maestro,
 • Za pomocą przelewu tradycyjnego – w tym celu konieczny wcześniejszy kontakt mailowy na kontakt@tomaszjezewski.pl
 • Dokonanie płatności następuje przez cykliczne (comiesięczne) obciążenie wybranego podczas składania Zamówienia przez Użytkownika sposobu płatności wynikającego z ust. 1. Czas trwania Okresu Rozliczeniowego zależy od rodzaju Planu Subskrypcji wybranego przez Użytkownika. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, m.in. w przypadku, w którym nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej metody płatności. 
 • Płatności nastąpi z góry, co miesiąc, w tym samym dniu każdego kolejnego miesiąca w którym wykonano pierwszą płatność.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, a należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, a Użytkownik nie anulował Subskrypcji, Sprzedawca ma prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu do momentu pobrania opłaty przy użyciu poprawnej metody płatności. 
 • Użytkownik może aktualizować metodę płatności przechodząc do zakładki „Subskrypcje”. Po dokonaniu aktualizacji Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do dalszego pobierania opłaty za Subskrypcje w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranej metody płatności. 
 • Płatność za Subskrypcję odbywa się za pośrednictwem serwisu Stripe. Warunki korzystania z tego serwisu reguluje odrębny dokument, dostępny u wskazanego podmiotu. 
 • Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu Zamówienia i jest automatycznie przedłużana aż do czasu jej anulowania. 
 • Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do zapisania metody płatności oraz, w zależności od wybranego Planu Subskrypcji, do comiesięcznego, automatycznego pobierania Opłaty Cyklicznej, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Subskrypcji zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownik otrzyma mailowe potwierdzenie dokonanej przez siebie płatności za dany Okres Rozliczeniowy niezwłocznie po jej uiszczeniu.
 • Sprzedawca ma prawo zmienić cenę Subskrypcji z chwilą jego odnowienia na kolejny miesiąc; Użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie i będzie mieć możliwość odstąpienia od Umowy. Jeśli podczas miesięcznego okresu obowiązywania ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT cena brutto za Subskrypcje zostanie odpowiednio skorygowana z datą następnej należnej płatności.
 • W przypadku zmiany Planu Subskrypcji do końca bieżącego Okresu Rozliczeniowego dostępny będzie pierwotnie opłacona Subskrypcja. Nowy Okres Rozliczeniowy przypadający dla nowego Planu Subskrypcji rozpocznie się w dniu następującym po dniu zakończeniu ostatniego dnia dla Okresu Rozliczeniowego pierwotnej Subskrypcji. Nowa Subskrypcja będzie dostępna od pierwszego dnia nowego Okresu Rozliczeniowego. Płatność za nowy Plan Subskrypcji zostanie pobrana na zasadach wskazanych w ust. 6.

 

 • 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

 • Użytkownik może w dowolnym momencie bez podania przyczyny anulować Subskrypcję. Postanowienie § 5 ust. 5 Regulaminu stosuje się. 
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone Okres Rozliczeniowy.
 • Po anulowaniu Subskrypcji Użytkownik zachowuje dostęp do Serwisu do końca Okresu Rozliczeniowego, za który dokonał zapłaty.
 • W celu zgłoszenia rezygnacji z Subskrypcji należy w panelu klubowicza, na stronie internetowej tomaszjezewski.pl wybrać zakładke subksrypcje, a następni przycisk “rezygnuję”.
 • Anulowanie Subskrypcji powoduje automatyczne zlikwidowanie Konta na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. 
 • Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy pomimo wezwania Użytkownika do zapłaty za dany Okres Rozliczeniowy w terminie nie krótszym niż 14 dni, Użytkownik nie dokonuje tej zapłaty. 
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 7, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, sprecyzowanego w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – w zakresie wynikającym z ust. 7. Użytkownik zachowuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wynikających z ogólnych przepisów. 

 

 • 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 • W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. 
 • W razie wszelkich wątpliwości, chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adres e-mail: kontakt@tomaszjezewski.pl

 

 • 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w siedzibie Sprzedawcy, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegółowy zakres i sposób przetwarzania danych przez Sprzedawcę został sprecyzowany w odrębnym dokumencie (Polityka Prywatności). (https://www.tomaszjezewski.pl/polityka-prywatnosci-klubu-zdrowia)

 

 • 10 Newsletter

 

 • Subskrypcja Newslettera umożliwia zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji dotyczących Serwisu wysyłanych na podanych przez nich adres-email. Newsletter może zawierać także treści reklamowe, promocyjne oraz handlowe.
 • Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna oraz dostępna dla każdego Użytkownika/Klienta.
 • W celu zapisania się do subskrypcji Newslettera należy podać adres adres e-mail oraz wyrazić zgodę na jego otrzymywanie.
 • Po podaniu adresu e-mail Użytkownik/Klient otrzyma na wyżej wymieniony adres e-mail link aktywacyjny/ wiadomość potwierdzającą zapisanie się do Newslettera.
 • Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w jego treści. 

 

 • 11 Postanowienia końcowe

 

 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 • Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wszelkie spory mogące powstać w wyniku zawarcia Umowy, w przypadku braku ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy a także w celu usprawnienia działania Serwisu oraz obsługi Konta, poprawy ochrony prywatności Użytkownika i zapobieganiu nadużyciom. 
 • O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Serwisu o wiadomości o zmianie Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianach Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu – co będzie traktowane jako wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy w sposób wynikający z § 5 ust. 5 Regulaminu. 
 • Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika wynikających z Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego opublikowania w Serwisie. 
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:
 • nie świadczy usług posprzedażnych;
 • nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
 • nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów o dostarczanie takich treści;
 • nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
 • nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Użytkownika lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej;
 • nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 • Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 • Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie Serwisu. 
 • Regulamin wchodzi w życie 01.02.2021r

Turn Fit sp z o.o 

© 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone